Wat zijn Levels of Detail en Levels of Information?

Eén van de grootste verwarringen binnen het BIM-verhaal inzake terminologie is die tussen de Levels of Development en de Levels of Detail. Aangezien beide kunnen worden afgekort naar LOD, wat soms ook effectief gedaan wordt, is deze verwarring niet verrassend. Het is daarom goed om aan het begin van het BIM-proces duidelijk te maken welke afkortingen waarvoor gebruikt worden.

In België worden de Levels of Detail daarom soms ook afgekort met G0, G1, G2 en G3. Dit is echter minder courant dan het alom bekende LOD. Eerder in het boek werd al een definitie gegeven van de Levels of Development en hoe ze in dit werk worden gebruikt. Hetzelfde doen we nu voor de Levels of Detail. We hanteren de G-terminologie om een duidelijk onderscheid te houden tussen beiden.


Levels of Detail

De Levels of Detail wijzen op de hoeveelheid grafische informatie die beschikbaar is over een bepaald object. Hierbij wijst G0 op een schematische voorstelling, waarbij enkel geweten is dat het object een stoel moet voorstellen. Bij G1 is het object al een volwaardig 3D-model met globale afmetingen. Bij G2 is al beslist wat voor soort stoel het wordt, met welke functies en welke specificaties. G3 uiteindelijk is het moment waarop beslist is bij welke leverancier de stoel wordt besteld en welk type dit is. Zo kan op een bepaald moment een 3D-model van niveau G3 aangeduid worden met LOD100, wat erop wijst dat die specifieke stoel voorlopig als aanduiding en representatie van een generieke stoel wordt gebruikt, waarbij het uiteindelijk niet per se die stoel moet worden.

Zoals eerder aangegeven, wordt in dit boek met Level of Development aangegeven hoeveel informatie reeds beschikbaar is in een model en in hoeverre deze informatie reeds definitief is. De Levels of Detail slaan in dit geval enkel op de hoeveelheid informatie die beschikbaar is en dan meer bepaald de hoeveelheid grafische informatie. Alle andere (niet-grafische)  informatie wordt geplaatst onder de noemer Level of Information. Beiden ontwikkelen zich tegelijkertijd in het model en zijn dus niet geheel onafhankelijk van elkaar. In sommige literatuur wordt de combinatie van deze twee levels, LOD/G en LOI, ook wel Level of Definition genoemd. Zeker bij grote projecten is het de bedoeling vooraf te bepalen welk Level of Definition wordt verwacht door de opdrachtgever op welk moment in het proces. Op die manier kan hij – ongeacht zijn ervaring met BIM – nauwgezet het proces opvolgen en waar nodig bijsturen.


Internationale standaardisering

Voor mensen die nog niet vertrouwd zijn met BIM kunnen deze begrippen bijzonder verwarrend overkomen. Om een goede verstandhouding te garanderen, moet bij voorkeur op voorhand zeer duidelijk worden afgesproken welke termen worden gehanteerd in het ontwerp- en bouwproject en hoe deze moeten worden geïnterpreteerd. Tegelijkertijd is er internationaal een trend om standaarden en handleidingen te produceren die inhoud geven aan deze termen. Momenteel focussen dergelijke BIM-standaarden zich voornamelijk op lokale of regionale principes, maar het is meer dan waarschijnlijk dat ook internationaal er meer standaardisering komt in het gebruik van termen zoals LOI en LOD

  Terug naar FAQ

Partners