Het ontwikkelen van Standaarden binnen BIM: een stand van zaken

  •   09-02-2018
  • Joke Weltens
Foto 1: de BB/SfB classificatie Tabel 1
Foto 2: naamgeving Revit Families

Sinds het ontstaan van BIM is de noodzaak gevoeld om te komen tot software onafhankelijke en zogenaamde “Open” Standaarden om het BIM-proces te structureren en te stroomlijnen.

De Open Standaarden zorgen ervoor dat tussen verschillende BIM-platforms gecommuniceerd kan worden en dat informatie tussen de diverse bouwpartners kan uitgewisseld worden. Bekende voorbeelden hiervan zijn o.a. IFC en LOD. Dichter bij huis zijn er initiatieven om Open Standaarden te vertalen naar de toepassing in Autodesk Revit zoals de Dutch Revit Standards (DRS).

In 2012 is de Revit Gebruikers Groep (REVIT GG) opgestart in Nederland om samenwerking en informatie-uitwisseling te verbeteren. Vervolgens is begin 2016 de Nederlandse Stichting Revit Standards of de “Revit Standards Foundation” opgericht om een kader te scheppen waarbinnen de DRS worden onderhouden en verder worden ontwikkeld.

Binnen deze stichting is de mogelijkheid opengehouden om uit te breiden naar een internationaal platform om te komen tot een uniforme internationale versie van de Revit Standards. De ambitie om internationaal te gaan is namelijk groot bij standaardisering aangezien BIM een fenomeen is dat over landsgrenzen heen gaat zoals bv. bij internationale samenwerkingsverbanden bij bouwprojecten. Daarenboven is de drang om softwareonafhankelijk te kunnen werken groot cfr. de “Open BIM”-standaarden zoals IFC.

De Revit Standards beschrijven de informatiestructuur in een Revit model. Dit houdt in dat deze Standaarden iets zeggen over een aantal onderwerpen:

  • Naamgeving
  • Object Styles
  • Parameters
  • Mapping
  • Algemene modelleerregels
  • Documentatie en basis template

 

Belgische Revit Standard

Sedert begin 2016 zijn in het kader van de Revit Standards ook specifieke Belgische Expertgroepen opgestart, die tweemaandelijks samenkomen en zich verdiepen in de “best practices” m.b.t. de optimale informatiestructuur in een Revit model. Het doel is een Belgische Revit Standard naar analogie van de DRS te produceren en op basis daarvan Belgische werkmethodes toe te voegen dewelke in sommige gevallen de Nederlandse zullen vervangen.

Tot op heden zijn reeds enkele Revit Standard Expertgroepen gevormd, rond Architecture, Structure, Systems en Construction & Collaboration waar wordt gewerkt aan de vormgeving van de Revit Standard, meer specifiek voor Vlaanderen. Daarnaast zal de "Vlaamse Best Practices" meewerken bij de opbouw van internationale standaarden.

Diverse leden van de Revit Standard Expertgroep maken ook deel uit van het Technisch Comité BIM & ICT van het WTCB en nemen deel aan de werkgroepen die daar gevormd zijn. Ook het WTCB participeert met enkele deelnemers aan deze Vlaamse Revit Standard Expertgroep. Vanaf begin 2017 is heel systematisch gewerkt aan de BERSnl Revit Standard documentatie waarbij de Nederlandse Revit Standard documentatie als leidraad wordt gevolgd.

 

Naamgeving Revit families binnen BERSnl Revit Standard

Een aantal belangrijke onderdelen krijgen stilaan vorm, zoals de naamgeving van het Revit System, Loadable Families en de aanpak van Materials in een Revit project. Maar ook heel wat aspecten worden bij deze vergaderingen van de Belgische Expertgroep opnieuw in vraag gesteld.

In de Nederlandse Standaard is vastgelegd dat de naamgeving uit 7 posities moet opgebouwd worden. De Belgische Revit Standard Expertgroep heeft echter beslist om de volgorde binnen deze naamgeving te wijzigen: <pos1> en <pos7> zijn verwisseld van plaats (zie foto 2). Bij een Revit project waar meerdere bouwpartners in samenwerken, is het volgens de Belgische Expertgroep belangrijker te kunnen onderscheiden wie de schepper is van die Revit elementen dan de naam van de Standaard te zien.

Voor <pos3>, <pos4> en <pos5> wordt voorgesteld om compleet de Nederlandse documentatie te volgen, en voor <pos2> als classicifatie-code de BB/SfB (BB: Belgische Bouw of Batiment Belge: een Belgisch classificatiesysteem dat specifiek is voor de bouwsector) i.p.v. de NL/SfB toe te passen. Hierbij wordt minstens de eerste twee posities van SfB-Tabel 1 gebruikt (zie foto 1), en indien nodig voor verdere specificatie kan deze cijfercode uitgebreid worden tot 3 of 4 cijfers, conform de codes uit de BB/SfB coderingen uit de publicatie van de BB/SfB van 1990. Ondertussen is een BERSnl_FamilyNameGenerator.xlsx uitgewerkt conform deze afspraken, met de zeven posities “selecteerbaar” om een naam te genereren en de juiste deeltabellen voor de verschillende posities in de naam.

 

Naamgeving en gebruik Materials

Omtrent dit omvangrijke en belangrijke thema is tot op heden nog geen besluit genomen. Meerdere overlegrondes zullen nog plaatsvinden.

 

Internationale evolutie

De Nederlandse Revit Standards Foundation mag dan internationale ambitie hebben, het is nog maar de vraag of vanuit de Nederlandstalige regio (Nederland en Vlaanderen) de BIM-norm kan vastgelegd worden voor de Engelstalige, Franstalige, Duitstalige... regio’s wetende dat zij ook niet stilzitten. Enkele organisaties en initiatieven vormen ondertussen wereldwijd een referentie die we niet kunnen negeren. Organisaties zoals buildingSMART en de BIMforum zijn productief en leidinggevend op dit vlak.

Sinds april 2016 heeft de Britse overheid beslist dat BIM level 2 vereist is voor projecten van een bepaalde omvang.

Een meer uitgebreid artikel kan u vinden op http://www.c3a.be/nieuws/c3a-wijzer/c3a-extensies-afstemmen-op-internationale-standaarden-en-omgekeerd

 

Gerelateerde partners

Nieuwsbrief

Het beste van BIMtonic, rechtstreeks in uw inbox